Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Footgolf Hoofddorp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het Footgolf. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en handelingen tijdens het Footgolf. De instructeur(s) van Footgolf Hoofddorp leggen aan het begin uit wat de regels zijn wat betreft veiligheid en tevens hoe hiermee om moet worden gegaan. Deelnemers die deze regels en uitleg negeren kunnen zichzelf en omstanders letsel bezorgen en tevens schade toebrengen aan andermans eigendommen. Zij zijn hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/verzorgers.


 

Artikel 2: Algemene regels

De instructeur van Footgolf Hoofddorp, zorgt ervoor dat het Footgolf leuk verloopt maar is altijd gerechtigd om op te treden indien de veiligheid in het gedrang komt. Hij is tevens te allen tijde gerechtigd om het Footgolf stop te zetten indien na waarschuwing(en) toch wordt doorgegaan met onaanvaardbaar gedrag. Veiligheid gaat voor alles!
Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot het Footgolf ontzegd worden. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn of haar verplichtingen!

 

Artikel 3: Tijden

De tijden van uw footgolf worden altijd vooraf vastgelegd. Footgolf Hoofddorp behoudt zich het recht voor om het Footgolf indien nodig later te laten starten dan gepland. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat meerdere groepen tegelijk op de baan aan het spelen zijn en daardoor even op elkaar gewacht dient te worden i.v.m. de veiligheid en doorloopsnelheid.

 

Artikel 4: Boeking

Een boeking is pas definitief als u per e-mail een bevestiging van Footgolf Hoofddorp heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder artikel 8 “Annulering”.

 

Artikel 5: Wijziging boeking door Footgolf Hoofddorp

Onder onvoorziene omstandigheden is Footgolf Hoofddorp gerechtigd het geboekte te wijzigen. Footgolf Hoofddorp zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Footgolf Hoofddorp het (reeds) betaalde bedrag retour storten.

 

Artikel 6: Opzegging boeking door Footgolf Hoofddorp

Footgolf Hoofddorp heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal afmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers (let op! Dit geldt alleen voor speciale events op basis van losse inschrijvingen).
Footgolf Hoofddorp heeft het recht om het Footgolf te annuleren bij onvoorziene of extreme weersomstandigheden. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever. Footgolf Hoofddorp heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever

 

Artikel 7: Betaling


Uw boeking is voor “U” als opdrachtgever pas definitief indien u onze nota per bank heeft voldaan. Let op! Niet betalen betekent niet dat u geen definitieve boeking “bij ons” heeft geplaatst. Zolang u een boeking niet annuleert blijft deze geldig en moet u deze als zodanig betalen. Indien u wilt annuleren zijn hier kosten aan verbonden, zoals aangegeven in artikel 8.


 

Artikel 8: Annulering


De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Footgolf Hoofddorp. Dit dient per e-mail of per telefoon te worden gedaan. Wij brengen voor een annulering de volgende kosten in rekening over het totale boekingsbedrag:
•Tot 1 week voor aanvang 25% annuleringskosten
•Tot 48 uur voor aanvang 50% annuleringskosten
•Binnen 48 uur voor aanvang 100% annuleringskosten.
Is een activiteit eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal er dus geen restitutie plaatsvinden. Via de site www.footgolfhoofddorp.nl is het tevens mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten voor 2,- per deelnemer.

 

Artikel 9: Veiligheid

Indien de deelnemers zich houden aan de regels en uitleg van de Footgolf instructeur kan de veiligheid worden gegarandeerd. Indien men zich hier niet aan houdt dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die niet wenselijk zijn voor de overige deelnemers en omgeving. Indien de veiligheid in het gedrang komt zal het Footgolf worden gestopt.

 

Artikel 10: Consumpties tijdens de activiteit

Footgolf Hoofddorp heeft (tenzij anders overeengekomen) voor iedereen 1 drankje in de greenfee meeberekend. Het is niet toegestaan om zelf andere consumpties mee te nemen. Dit kan er wel toe leiden dat uw eigen tijd verloren gaat. Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan op de golfbaan. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval achterlaat.

 

Artikel 11: Klachten 

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Footgolf Hoofddorp, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Footgolf Hoofddorp.
Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Footgolf Hoofddorp. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit

 

Artikel 12: Bevoegde rechter en Nederlands recht 

Op alle overeenkomsten gesloten met Footgolf Hoofddorp is het Nederlands recht van toepassing.